Chúng ta có thấy đáy đối với giá Bitcoin không? – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một đoạn trích được phiên âm của “Podcast của Tạp chí Bitcoin”, do P và Q. tổ chức, trong tập này, họ cùng với Tiến sĩ Jeff Ross để thảo luận về cách các sự kiện vĩ mô hiện tại đang ảnh hưởng đến bitcoin và điều gì sẽ xảy ra từ giá bitcoin.

Xem tập này trên YouTube hoặc Rumble

Nghe Tập Tại Đây:

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.