Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, giảm uy tín tự nguyện từ chức | Chính trị

Rate this post

Nên xin phép được tự hào về anh ấy, nếu anh ấy có tiếng tăm tốt thì hãy cầu cho hình ảnh của anh ấy 1Hình minh họa. (Ảnh: Phương Hoa / TTXVN)

Ngày 8 tháng 9, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban thư ký Võ Văn Thưởng đã ký và ban hành Thông báo kết luận Chính trị về chính sách sắp xếp công việc đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật (Thông báo số 20-TB / TW).

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về chủ trương phân công, bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật (Tờ trình số 02-TTr / BTCTW, ngày 10/8/2022), Bộ Chính trị kết luận như sau :

Việc bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. với các quan chức; kịp thời thay thế cán bộ đã bị kỷ luật, hạn chế năng lực, mất uy tín không chờ hết nhiệm kỳ, bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện để những cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

[Các điểm mới trong quy định về kỷ luật tổ chức đảng]

Khuyến khích những cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín bị giảm sút tự nguyện từ chức. Nếu không tự nguyện từ chức thì cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng như sau: Trường hợp cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu sớm hoặc thôi việc thì cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí như sau: Trường hợp thời gian công tác dưới 5 năm: Cán bộ là Ủy viên Trung ương Đảng thì Bộ Chính trị xem xét, bố trí. làm việc. thích hợp cho từng trường hợp cụ thể. Cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương được cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không phải lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã bổ nhiệm.

Trường hợp có thời gian công tác từ 05 năm trở lên: Cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí công việc theo nguyên tắc nêu tại Khoản a nêu trên. Sau khi bị kỷ luật, cán bộ tự ý thôi việc thì cấp có thẩm quyền căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một bậc. so với chức vụ khi bị kỷ luật.

Sau 24 tháng công tác trên cương vị mới, nếu khắc phục tốt khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ sung công tác. đề cử, giới thiệu người ứng cử lại chức vụ đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Thông báo kết luận này bảo đảm thống nhất. , thống nhât; tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương căn cứ Thông báo kết luận này, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan. , đơn vị./.

(TTXVN / Vietnam +)

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *