Phân tích báo cáo Lightning Node của River Financial – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Xem tập này trên YouTube hoặc Rumble

Nghe Tập Tại Đây:

Trong tập này của “Bitcoin, được giải thích”, người dẫn chương trình Aaron van Wirdum và Sjors Provoost nói chuyện với Sam Wouters, một nhà phân tích nghiên cứu tại River Financial. River vận hành nút lớn thứ tư trên Lightning Network và Wouters gần đây đã xuất bản một báo cáo trình bày chi tiết những hiểu biết độc đáo từ nút Lightning của River.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *