Phát triển Tây Nguyên nhanh và bền vững là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Rate this post

Theo đó, ngày 1-7, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ / TW ngày 18-1-2002 và Kết luận số 12-KL / TW ngày 24-10-2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ / TW và Kết luận số 12-KL / TW chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục lắng nghe ý kiến ​​về tình hình thực hiện Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn Tây Nguyên. vào năm 2020; quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc kết luận Nghị quyết số 10-NQ / TW và Kết luận số 12-KL / TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nhìn lại chặng đường 20 năm. năm vừa qua và xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển toàn Tây Nguyên trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Báo cáo tổng kết bám sát nội dung, kết cấu của Nghị quyết số 10-NQ / TW và Kết luận số 12-KL / TW, bám sát tình hình thực tế, từ đó nêu bật, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; xác định rõ nguyên nhân, nhất là chủ quan, rút ​​ra bài học kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, cần bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 5 tỉnh trong vùng, kế hoạch 5 năm và chiến lược 10 năm phát triển đất nước. . thực hành xây dựng báo cáo tổng kết, góp phần quan trọng xác định mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, giải pháp chung và cụ thể trong thời gian tới đối với Tây Nguyên.

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phát triển xác định Tây Nguyên là địa bàn chiến lược; Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, trong đó cần chú trọng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, dám nghĩ, dám làm. những việc làm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Thủ tướng đề nghị, nếu trước đây xác định Tây Nguyên cần “ổn định để phát triển” thì nay ưu tiên phát triển để góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại; thích ứng linh hoạt với mọi diễn biến của tình hình, nhất là trước những chấn động, luôn giữ bình tĩnh, không hoang mang lo sợ, tận dụng thuận lợi, giải quyết thách thức để phát triển.

Về mục tiêu, Thủ tướng đề nghị Tây Nguyên cần phát triển kinh tế tròn, xanh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó hình thành một số sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu quốc tế; kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, trong đó hạ tầng giao thông là nền tảng quan trọng; là điểm đến độc đáo thu hút khách du lịch; hệ sinh thái được bảo tồn, an ninh nguồn nước được đảm bảo; an ninh chính trị ổn định; Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh liên kết vùng và nội vùng, liên kết chặt chẽ với vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ;  kết nối nhanh với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, tiểu vùng sông Mekong và tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, ASEAN.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh liên kết vùng và nội vùng, liên kết chặt chẽ với vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ; kết nối nhanh với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, tiểu vùng sông Mekong và tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia, ASEAN.

Về một số định hướng, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, trước hết phải tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển, thúc đẩy liên kết vùng.

Thứ hai, phát triển nhanh và bền vững kinh tế khu vực. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù để Tây Nguyên khai thác tiềm năng, giải quyết các thách thức, đưa ra các giải pháp phù hợp.

Thứ ba, phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường. Phát huy nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

Thứ tư, phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng và Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

Thứ năm, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của chính quyền các cấp. Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

Thứ sáu, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bằng các biện pháp, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực nhà nước và tư nhân, nguồn lực trong nước và nước ngoài, … trên cơ sở, trọng tâm.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp và các ý kiến ​​phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu tối đa để hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết. kết luận việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ / TW và Kết luận số 12-KL / TW, hoàn thiện dự thảo báo cáo và dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.