TV Review: YELLOWJACKETS: Season 1, Episode 7: No Compass [Showtime]

Rate this post

TV Review: YELLOWJACKETS: Season 1, Episode 7: No Compass [Showtime]

Yellowjackets No Compass Đánh giá —
Giờ chiếu‘S Áo vàng: Phần 1, Tập 7: Đánh giá chương trình truyền hình No Compass. Có rất ít câu chuyện trên truyền hình có thể đưa một khái niệm xa vời vào một cốt truyện, chỉ cắt giảm nó thành những gì thực sự cần thiết và trình bày nó trong thế giới thực như một thứ tiện lợi. Cái đó […]

Tiếp tục đọc: TV Review: YELLOWJACKETS: Season 1, Episode 7: No Compass [Showtime]

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *