Vinteum công bố tài trợ Bitcoin Utreexo – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Vinteum, một tổ chức phi lợi nhuận của Brazil chuyên thúc đẩy quá trình nghiên cứu và phát triển Bitcoin, đã công bố người nhận tài trợ thứ hai để phát triển giao thức, theo một bản phát hành được gửi tới Tạp chí Bitcoin.

Davidson Souza sẽ nhận được khoản tài trợ thứ hai của Vinteum để tiếp tục cung cấp các triển khai cho phép ví vào thư viện Rust Utreexo. Sau đó, Souza sẽ tích hợp thư viện với Bộ phát triển Bitcoin của Spiral (BDK). Ngoài ra, Souza sẽ phát triển các đề xuất cải tiến bitcoin (BIP) xung quanh việc triển khai, giúp phát triển giao thức và đóng góp cho các dự án khác như Rust Bitcoin.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.