Khai thác Bitcoin đang giúp mọi người ở Châu Phi – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một đoạn trích được chép lại của “Podcast của Tạp chí Bitcoin”, do P và Q. tổ chức, trong tập này, họ được tham gia bởi Marshall Long để nói về việc tồn tại trên thị trường gấu với tư cách là một người khai thác bitcoin và bối cảnh chính trị hiện tại sẽ không thể để đánh bại những người khai thác bitcoin.

Xem tập này trên YouTube hoặc Rumble

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *